ALGEMENE VOORWAARDEN Publilab BVBA

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Algemene Voorwaarden – Onderhavige algemene voorwaarden van Publilab en de daaraan gehechte bijlagen.

CMS – ‘Content Management system’, een (software)applicatie die toelaat de inhoud van een Website te creëren, aan te passen en te beheren.

Opdracht – De door de Klant aan Publilab toevertrouwde taak zoals omschreven in de Offerte.

Klant – De natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op de diensten van Publilab.

Mediabudget – Het maximumbedrag dat de Klant wenst uit te geven aan de diensten van Publilab, de dienstverlening van derden (partners) inbegrepen, voor de termijn zoals bepaald in de Offerte. Het Mediabudget zal in voorkomend geval vermeld worden in de Offerte.

Offerte – Prijsvoorstel en afbakening van de Opdracht in functie van een eerste mondeling of schriftelijk overleg met de Klant.

Partijen – Verwijst naar Publilab en de Klant gezamenlijk.

Resultaat – De uitkomst(en) van de Opdracht die door Publilab aan de Klant word(t)(en) geleverd. Het Resultaat kan bestaan uit een periodieke of eenmalige dienstverlening en heeft hoofdzakelijk betrekking op de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van (online) marketing(-strategieën).

Publilab bvba – (hierna “Publilab”) met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Voorhavenlaan 31 bus 3 (KBO 0651.579.880) (Tel: [+32 476 90 53 78) ; E-mail: info@publilab.be.

ARTIKEL 2 – TOEPASSING & AANVAARDING

2.1. Toepassing – Deze Algemene Voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, diensten en prestaties van, en op alle overeenkomsten met Publilab, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op algemene voorwaarden of andere documenten van de Klant.

2.2. Aanvaarding – Door het plaatsen van een Opdracht erkent de Klant dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, dat hij deze begrijpt en dat hij ze uitdrukkelijk aanvaardt.

ARTIKEL 3 – OFFERTES

3.1. Offertes – Na mondeling of schriftelijk verzoek en op basis van de door de Klant meegedeelde informatie, stelt Publilab een Offerte op. De Klant staat in voor de volledigheid van de informatie die hij aan Publilab meedeelt en op basis waarvan de Offerte wordt opgemaakt. In voorkomend geval vermeldt de Offerte het door de Klant vooropgesteld Mediabudget.

3.2. Overeenkomst – Alle Offertes van Publilab zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant de Offerte ongewijzigd binnen de acht dagen na offertedatum voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Publilab, dan wel schriftelijk (per e-mail of anderszins) bevestigt dat hij met de Offerte akkoord gaat. Elke Opdracht of orderbevestiging door de Klant, verbindt de Klant tot overeenkomst conform de offerte en onderhavige Algemene Voorwaarden.

Is de Klant een particuliere consument, dan geldt de door de Klant ondertekende offerte als bestelbon in de zin van artikel VI.88 WER.

De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.

3.3. Voorschot – Na ondertekening van de Offerte is de Klant een voorschot verschuldigd ten bedrage van 30 % van de totaalprijs zoals bepaald in de offerte. De uitvoering van de Opdracht start na ontvangst van het voorschot.

3.3. Wijzigingen – Alle wijzigingen, correcties of toevoegingen t.a.v. de conform artikel 3.2 overeengekomen Opdracht, tijdens en/of na de uitvoering van de Opdracht, worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 4 – RECHTEN EN VERBINTENISSEN VAN PARTIJEN

4.1. Rechten en verbintenissen van Publilab

4.1.a Middelenverbintenis – De Klant erkent en aanvaardt dat Publilab de haar toegekende Opdracht(en) uitvoert naar best vermogen en volgens de regels van de kunst. De verbintenis van Publilab wordt gekwalificeerd als een middelen- of inspanningsverbintenis.

4.1.b. Creatieve vrijheid Publilab – Publilab beslist vrij hoe zij de Opdracht concreet uitvoert – zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding –, daarbij rekening houdend met de voorkeuren van de Klant zoals omschreven in de Offerte, in het bijzonder het door de Klant vooropgesteld Mediabudget. Waar mogelijk zal Publilab de Klant voorafgaand aan het opstellen van de Offerte inlichten omtrent de (technische) haalbaarheid van bepaalde van zijn voorkeuren.

Publilab houdt zich het recht voor om ook tijdens de uitvoering van de Opdracht van de in de Offerte omschreven voorkeuren van de Klant af te wijken, indien zij dit wenselijk acht voor de goede uitvoering ervan en met het oog op betere resultaten. Publilab zal daarbij steeds rekening houden met het door de Klant vooropgesteld Mediabudget.

4.1.c. Door de Klant voorgestelde wijzigingen – Publilab is niet gebonden door de wijzigingen, correcties of toevoegingen zoals na ondertekening van de Offerte voorgesteld door de Klant, indien Publilab oordeelt dat deze wijzigingen, correcties of toevoegingen technisch of anderszins niet haalbaar zijn, niet redelijk zijn (al dan niet in verhouding tot het met de Klant afgesproken Mediabudget), het door de Klant beoogd doel niet dienen of indien Publilab meent dat de suggesties van de Klant niet stroken met de manier van werken van Publilab.

4.2. Verbintenissen van de Klant

4.2.a. Creatieve vrijheid Publilab – Door ondertekening en aanvaarding van de Offerte overeenkomstig artikel 3.2., erkent de Klant kennis te hebben genomen van de knowhow en manier van werken van Publilab en deze te aanvaarden. De Klant verleent Publilab de creatieve vrijheid zoals bepaald in artikel 4.1.b.

4.2.b. Medewerkings- en Informatieplicht – De Klant erkent dat het welslagen van de Opdracht in grote mate afhangt van de door hem voorafgaand aan de Offerte en tijdens de uitvoering van de Opdracht meegedeelde informatie, documenten, originelen of beelden, alsook van zijn stipte medewerking.

Ten behoeve van de goede afloop van de Opdracht zal de Klant aan Publilab daarom tijdig – d.i. binnen de in de Offerte of Algemene Voorwaarden voorziene termijn of, bij gebrek aan bepaling van een termijn, binnen een redelijke termijn – alle nuttige en/of gevraagde informatie, documenten, originelen of beelden verschaffen en zijn redelijke medewerking verlenen van zodra hij daartoe door Publilab wordt verzocht.

Bij gebrek aan een stipte medewerking houdt Publilab zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht te schorsen of te annuleren overeenkomstig artikel 3.

4.2.c. Tijdige feedback & goedkeuring – Wanneer Publilab tijdens de uitvoering van de Opdracht de Klant schriftelijk (per e-mail of anderszins) verzoekt om feedback of goedkeuring met betrekking tot een ontwerp van campagne, en de Klant nalaat om hierop schriftelijk te reageren of zijn goedkeuring te verlenen binnen de 2 werkdagen na ontvangst van dit verzoek, wordt de Klant geacht akkoord te gaan met het ontwerp en/of de door Publilab gedane suggestie(s).

4.2.d. Wijziging gegevens – In geval van adreswijziging of wijziging van andere contactgegevens stelt de Klant Publilab daarvan onmiddellijk in kennis, bij gebrek waaraan de Klant aansprakelijk is voor alle hierdoor veroorzaakte schade.

4.2.e. Wettelijke & Reglementaire verplichtingen – De Klant verbindt er zich toe na te gaan welke wettelijke en reglementaire bepalingen hij dient na te leven opdat hij het door Publilab geleverd Resultaat op een rechtmatige wijze zou kunnen gebruiken.

De Klant verbindt er zich toe om deze bepalingen strikt na te leven en vrijwaart Publilab voor elke schade die zij zou lijden ingevolge een onwettig of niet-reglementair gebruik – op welke wijze ook – van het Resultaat.

4.2.f. Mediabudget – De Klant maakt zich sterk dat hij het door hem vooropgesteld Mediabudget zal kunnen betalen wanneer dit gedeeltelijk of integraal gefactureerd wordt door Publilab.

ARTIKEL 5 – SCHORSING OF ANNULATIE

5.1. Schorsing of annulatie door de Klant

5.1.a. Schorsing – Op verzoek van de Klant kan de uitvoering van de Opdracht worden geschorst, voor zover de schorsing van de Opdracht naar oordeel van Publilab geen directe of indirecte gevolgen heeft voor het bereiken van het Resultaat.

Een verzoek van de Klant om de uitvoering van een Opdracht te schorsen, geeft geen aanleiding tot schorsing van betaling. Publilab houdt zich het recht voor om de reeds gemaakte kosten en prestaties te factureren.

5.1.b. Annulatie – De annulatie door de Klant van een overeenkomstig artikel 3.2. definitief geworden Opdracht is mogelijk zolang Publilab haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat.

Bij annulatie door de Klant nadat Publilab haar werkzaamheden heeft aangevat, zal de Klant alle door Publilab verleende diensten betalen, alsook de kosten die Publilab moet maken als gevolg van deze beëindiging (inbegrepen de kosten en/of schadevergoeding verschuldigd aan derden wegens annulatie van reeds gereserveerde marketingslots- of ruimte), vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Publilab nog had kunnen factureren aan de Klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.

Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Publilab. Bovendien behoudt Publilab het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

5.2. Schorsing of annulatie door Publilab

5.2.a. Gebrek aan medewerking – Indien de Klant nalaat om de door Publilab gevraagde informatie over te maken binnen de in de Offerte of Algemene Voorwaarden voorziene termijn of – bij gebrek aan bepaling van een termijn – wanneer de Klant nalaat om de door Publilab gevraagde informatie over te maken binnen een redelijke termijn, houdt Publilab zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht te schorsen en de reeds gemaakte kosten en prestaties te factureren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Blijft de Klant in gebreke om de gevraagde informatie over te maken binnen de vijftien dagen na daartoe per aangetekende brief door Publilab te zijn gesommeerd, dan houdt Publilab zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht te annuleren en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege te beëindigen en de kosten en prestaties te factureren (inbegrepen de kosten en/of schadevergoeding verschuldigd aan derden wegens annulatie van reeds gereserveerde marketingslots- of ruimte), onverminderd haar recht op schadevergoeding. Publilab zal in elk geval de Klant hiervan op de hoogte stellen.

5.2.b. Laattijdige betaling – Indien de Klant nalaat tijdig te betalen overeenkomstig artikel 7.2., houdt Publilab zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht te schorsen en de nog openstaande kosten en prestaties te factureren, onverminderd haar recht op schadevergoeding en dit zolang de Klant in gebreke blijft de vervallen facturen te betalen.

De in gebreke blijvende Klant kan zich niet beroepen op artikel 1244 B.W.

Blijft de Klant in gebreke te betalen nadat hij daartoe overeenkomstig artikel 12.1. in gebreke werd gesteld, houdt Publilab zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht te annuleren. Publilab zal in elk geval de Klant hiervan op de hoogte stellen.

5.2.c. Onvermogen van de Klant – Publilab houdt zich het recht voor om de Opdracht en de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen ingeval de Klant in staat van faillissement is verklaard, de Klant een procedure tot gerechtelijke reorganisatie heeft gevraagd of aanvaard, op enige wijze het beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk heeft verloren of meer algemeen in staking van betaling verkeert. In voorkomend geval wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden en heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

5.2.d. Verbod op gebruik Resultaten – Bij schorsing of annulatie van de Opdracht om één van voormelde redenen, is het de Klant toegestaan om de in het kader van de uitvoering van de Opdracht door Publilab reeds geleverde Resultaten of ontwerpen te gebruiken voor zover alle openstaande facturen integraal werden betaald.

ARTIKEL 6 – LEVERINGSTERMIJN, LEVERING EN RISICO

6.1. Indicatief karakter Leveringstermijn – Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de datum van levering slechts als aanwijzing opgegeven en is Publilab er niet door gebonden. Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

6.2. Verlenging – Indien Partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn automatisch en voor onbepaalde duur verlengd, wanneer de Klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de Klant bijkomende Opdrachten plaatst, onverminderd het recht van Publilab om de uitvoering van de Opdracht te schorsen of de Opdracht te annuleren overeenkomstig artikel 5.2.

6.3. Levering & aanvaarding – De levering en aanvaarding geschiedt overeenkomstig de in de Offerte overeengekomen modaliteiten.

De Klant zal er zich van onthouden om de aanvaarding van de levering te weigeren om redenen die geen verband houden met de in de Offerte overeengekomen modaliteiten, zoals kleine fouten die de werking of normaal gebruik van het geleverd Resultaat niet in de weg staan of klachten omtrent onder meer de stijl en vormgeving van het geleverd Resultaat.

6.4. Risico – Alle goederen en/of bestanden die toebehoren aan de Klant en zich bij Publilab bevinden, worden er bewaard op risico van de Klant.

Het risico van verlies, vernietiging of schade aan het Resultaat van de Opdracht gaat over op de Klant van zodra het Resultaat aan hem is geleverd.

6.5. Eigendomsvoorbehoud – Indien de levering de overdracht van één of meerdere lichamelijke goederen, dan wel de overdracht van intellectuele rechten omvat, gaan de eigendom op deze goederen en/of de betrokken intellectuele rechten maar over op de Klant indien de Klant al hetgeen hij als tegenprestatie voor de levering van deze goederen en/of overdracht van deze rechten verschuldigd is – in het bijzonder de volledige betaling van de door Publilab uitgeschreven facturen overeenkomstig artikel 7, intresten, kosten van derden en eventuele schadevergoedingen – heeft voldaan.

ARTIKEL 7 – BETALINGSMODALITEITEN

7.1. Betaling – Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Publilab contant betaalbaar.

Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Publilab kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden. Bij gebrek aan betwisting wordt de Klant geacht de factuur en de erin vermelde goederen en diensten onherroepelijk te hebben aanvaard.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Publilab. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

7.2. Intrest en schadebeding – Indien de Klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Publilab, is de Klant aan Publilab een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties.

Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de dag van volledige betaling.

7.3. Opeisbaarheid – Elke vertraging in de betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Algemeen – Publilab verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Publilab zijn middelenverbintenissen. Publilab is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Klant.

Publilab kan niet burgerrechtelijk noch strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor (schade veroorzaakt door) het niet-naleven door de Klant van een wettelijke of reglementaire verplichting met betrekking tot het gebruik door de Klant of een derde, op enigerlei wijze, van het Resultaat.

8.2. Aangestelden en derde leveranciers – Voor de uitvoering van de haar toevertrouwde Opdracht werkt Publilab geregeld samen met derden (partners), doet zij een beroep op de producten of diensten aangeboden door derden en hangt de verdere uitvoering van de Opdracht vaak in belangrijke mate af van deze producten of dienstverlening van deze derden. Waar mogelijk zal Publilab in de Offerte vermelden op welke producten of dienstverlening van derden zij noodzakelijk acht voor de correcte uitvoering van de Opdracht.

Een beschrijving van deze diensten en de aansprakelijkheid van deze derden (partners) is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze partners. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de partners. Op eerste verzoek van de Klant bezorgt Publilab de Klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

Publilab kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog, en dit ongeacht of in de Offerte reeds melding werd gemaakt van het gebruik van de producten of diensten van derden.

Wat de producten/diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Publilab geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.3. Indirecte schade – Publilab zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige immateriële, indirecte of gevolgschade zoals bijvoorbeeld – maar geenszins beperkt tot – verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, administratie- of personeelskosten, het verlies van gegevens of het bekend raken van vertrouwelijke gegevens welke de Klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Publilab of een aangestelde.

8.4. Overmacht – In geval van overmacht is Publilab van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van haar verbintenissen jegens de Klant.

Worden zeker, maar geenszins uitsluitend, als situaties van overmacht beschouwd: (i) vertragingen in of het uitblijven van leveringen van leveranciers van Publilab, (ii) het tenietgaan van goederen of van de faciliteiten van Publilab, dan wel enige vertraging in de levering ten gevolge van brand, oorlog, staking, aanslagen, epidemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet-, of telecommunicatiestoringen en interventies van overheidswege.

8.6. Begrenzing – De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Publilab met betrekking tot aan de Klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Publilab.

De totale aansprakelijkheid van Publilab, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan Publilab werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval, dan wel het bedrag dat gedekt wordt door een eventueel door Publilab gesloten aansprakelijkheidsverzekering.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE RECHTEN

9.1. Intellectuele Rechten – Onder Intellectuele rechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

9.2. Intellectuele Rechten op het Resultaat – Partijen aanvaarden dat zowel het concept (zoals bijvoorbeeld (i) de opbouw van de pagina’s van een website, (ii) de opbouw, het verloop en de protagonisten van een marketing-traject, (iii) e-mail templates, (iv) programma’s van campagnes, etc.) als de vorm van het Resultaat bescherming (kunnen) genieten door Intellectuele Rechten. De Intellectuele Rechten komen exclusief toe aan Publilab.

Na betaling overeenkomstig artikel 8 verkrijgt de Klant een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het Resultaat, in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van desbetreffende Intellectuele Rechten en voor de gehele wereld.

Indien in het Resultaat fonts, stockfoto’s, tekeningen en/of ander grafisch materiaal zijn verwerkt die niet door de Klant werden aangeleverd, maar door Publilab zijn verkregen van een derde leverancier (zoals bijvoorbeeld via een website waarop foto’s en illustraties ter beschikking worden gesteld, al dan niet tegen betaling), dan is de gebruikslicentie die de Klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden van deze derde leverancier. In de regel betreft het een niet-exclusieve gebruikslicentie. Publilab verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot dergelijke foto’s en illustraties.

Het aankopen van fonts, stockfoto’s en ander grafisch materiaal gebeurt in overleg met de Klant en wordt doorgerekend aan de Klant. Dit kan gaan over een jaarlijkse of een éénmalige kost.

9.4. Bewerkingen door de Klant – Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Publilab de vorm, het design, de inhoud van het Resultaat te wijzigen, op een andere wijze dan wat mogelijk is mits normaal gebruik van het Resultaat of dan uitdrukkelijk toegestaan door Publilab.

9.5. Niet-toegestaan gebruik – Het is de Klant verboden om het Resultaat op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren, tenzij dit uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

9.6. Inbreuk door derden – De Klant zal de Intellectuele rechten van Publilab te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De Klant zal Publilab daarom onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van iedere vermeende inbreuk door derden op de Intellectuele rechten van Publilab waarvan hij kennis neemt.

9.7. Referentie – Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, stemt de Klant ermee in dat Publilab de door Publilab voor de Klant uitgevoerde Opdracht opneemt in haar referentieportfolio waarnaar zij – naar eigen inzicht – uitdrukkelijk mag verwijzen, zij het op haar eigen websites of in ander digital of gedrukt promotiemateriaal.

Publilab zal erover waken hierbij de rechten van de Klant niet te schaden of confidentiële informatie te delen met derden.

ARTIKEL 10 – DOOR DE KLANT OF EEN DOOR DE KLANT AANGEWEZEN DERDE AANGELEVERDE INHOUD

10.1. Vorm, Kwaliteit en Termijn – Indien de Klant Publilab verzoekt om bij de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van eigen (grafisch) materiaal, of van (grafisch) materiaal dat zal worden aangeleverd door een door de Klant daartoe aangewezen derde – zoals, maar geenszins beperkt tot, afbeeldingen, teksten, audiofragmenten, bewegende beelden, logo’s, etc. – houdt Publilab zich het recht voor om te bepalen in welk formaat, bestandstype, vorm of op welke wijze en binnen welke termijn dit materiaal moet worden aangeleverd.

Het staat Publilab vrij te bepalen aan welke kwaliteitsvereisten het aangeleverd (grafische) materiaal moet voldoen.

10.2. Controlerecht – Publilab houdt zich het recht voor om de juistheid, volledigheid en kwaliteit van dit (grafisch) materiaal te verifiëren.

Indien Publilab meent dat het (grafisch) materiaal niet geschikt is om in de Opdracht te worden verwerkt, omdat het onvolledig of onjuist is, niet voldoet aan de in de Offerte vooropgestelde vereisten, niet past binnen de stijl van Publilab, of omdat de kwaliteit ervan niet voldoet, houdt Publilab zich het recht voor om ofwel (i) de uitvoering van de Opdracht te schorsen totdat de Klant de door Publilab aangewezen problemen heeft verholpen, ofwel (ii) de verwerking van dit (grafisch) materiaal te weigeren.

Dit controlerecht houdt in geen geval de verbintenis in van Publilab om het aangeleverd (grafisch) materiaal te toetsen aan wettelijke, reglementaire of andere voorschriften.

10.3. Garantie & Vrijwaring door de Klant – De Klant garandeert dat hij over de rechten beschikt op het door hem of een door hem aangewezen derde aangeleverd (grafisch) materiaal en vrijwaart Publilab tegen iedere aanspraak van een derde die betrekking heeft op de gegevens, het gebruik en/of de verwerking daarvan.

Publilab houdt zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht te schorsen of te beëindigen, indien zij daartoe door een derde wordt verzocht wegens (vermeende) inbreuk op de (intellectuele) rechten van die derde.

De Klant verbindt er zich toe om Publilab alle hulp, ondersteuning, informatie en medewerking te verlenen om dergelijke aanspraken te weerleggen of om een passende minnelijke oplossing te vinden. In geval van gerechtelijk procedure, zal de Klant gehouden zijn Publilab te vrijwaren, zowel in hoofdsom, intresten, als gerechtskosten en kosten van verdediging.

ARTIKEL 11 – MARKETING AUTOMATISATIE SOFTWARE

11.1. Marketingpartner – Voor de automatisatie van marketingdiensten werkt Publilab samen met gespecialiseerde partners. Een beschrijving van deze diensten en de aansprakelijkheid van deze partners is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze partners. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de partners. Op eerste verzoek van de Klant bezorgt Publilab de Klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

11.2. Betaling en opzegging – De marketingdiensten worden door Publilab aan de Klant verstrekt, mits betaling door de Klant van de verschuldigde vergoeding.

Indien de Klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen volgens de afspraken gemaakt in zijn overeenkomst.

ARTIKEL 12 – BEËINDIGING INGEVOLGE WANPRESTATIE

12.1. Zware contractuele wanprestatie – Indien de Klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de Klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Publilab het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de Klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie (artikel 5.2.b.).

12.2. Minnelijke regeling – Niettemin aanvaardt elke Partij om aan de andere Partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

ARTIKEL 13 – GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie, de bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie die zij vernemen van de andere Partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 14 – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Voor zover de uitvoering van de Opdracht een verwerking van persoonsgegevens impliceert, verbinden Partijen er zich toe om de wederzijdse rechten en plichten in dat verband vast te leggen in een ‘Overeenkomst betreffende de verwerking van persoonsgegevens’.

De Klant zal steeds worden beschouwd als de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL 15 – NIETIGHEID

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Publilab en de Klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

ARTIKEL 16 – TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTBANK

16.1. Toepasselijk recht – Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Publilab.

16.2. Bevoegde rechtbank – Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent met afdeling te Gent.